اعلام تبعیت شهید صدر از امام خمینی

اعلام تبعیت شهید صدر از امام خمینی