. اولین روز رزمایش بزرگ پهپادی ارتش ایران . باتوجه به الگوریتم های اینستاگرام حتما لای…

.
   اولین روز رزمایش بزرگ  پهپادی ارتش ایران
.
باتوجه به الگوریتم های اینستاگرام حتما لای…