به آینده نگاه کن و نپرس که قلب پدرم برای چرخیدنش ایستاد، چه شد؟ بگو پدرم رفت تا ملتی از …

به آینده نگاه کن
و نپرس  که قلب پدرم برای چرخیدنش ایستاد، چه شد؟
بگو پدرم رفت
تا ملتی از …