. به روایت همسر شهید . . . . . پ.ن :کتاب « یادت باشد » زندگی این شهید به تصویر کشیده . ….

.
 به روایت همسر شهید .
.
.
.
.
پ.ن :کتاب « یادت باشد » زندگی این شهید به تصویر کشیده
.
….