تنها چراغ روشن کرده ام تا بیایی دستم را بگیری دستم را بگیر . . …

تنها چراغ روشن کرده ام تا بیایی
 دستم را بگیری
دستم را بگیر

.
.

            …