خوش بحال آمریکایی‌ها که می‌توانند رئیس‌جمهور مضر را سانسور کنند!

تبعات ولخرجی شدید دولت برای کشور