دبیر شورای امنیت روسیه: روابط با آمریکا در پایین ترین سطح قرار دارد

دبیر شورای امنیت روسیه: روابط با آمریکا در پایین ترین سطح قرار دارد