در وزارت بهداشت چه خبر است؟

در وزارت بهداشت چه خبر است؟