دلیل پذیرش درخواست بررسی مجدد پرونده ۳ اعدامی چه بود؟