روزی که حاج احمد در اورامان گریست

اسمی انتخاب می‌کنم که همه صلوات بفرستند!