. شهید نظر می کند به وجه الله . ┄┄┅┅✿❀⁦❀✿┅┅┄┄ . . . . . . …

.
شهید نظر می کند به وجه الله
.
┄┄┅┅✿❀⁦❀✿┅┅┄┄
.
.
.
.
.
.
 
   
 
  
   


  
 
 
 
 
   
…