فیلم/ نابودی یک سامانه پانتسیر در لیبی

فیلم/ نابودی یک سامانه پانتسیر در لیبی