. نگاه می‌کنم منم و یه سنگ مزار شهید . . . ‌ ….

.
نگاه می‌کنم منم و یه سنگ مزار شهید 
.

.


.


 ‌

 
 


 
 
 
….