هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق… رحمه الله علیه …

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق…

 رحمه الله علیه
          …