کامنت س فراموش نشود بسه روضه همین،بک جمله، بازوی مادرو بشکستند سلام الله …

کامنت  س فراموش نشود
بسه روضه همین،بک جمله، 
بازوی مادرو بشکستند
 
  
  
 سلام الله
   

 …