گردونه تکرار اشتباهات به این میگن

اصلاح‌طلبان، آبرویی برای خود باقی نگذاشته‌اند