‎. Saturday, 5th September 2020. بهروز مقصودی از انجمن جوانان ایرانی در نروژ ‎‏«به یمن م…

‎.

Saturday, 5th September 2020.

بهروز مقصودی از انجمن جوانان ایرانی در نروژ
‎‏«به یمن م…


‎.
🎉🎉✌️✌️
Saturday, 5th September 2020.

بهروز مقصودی از انجمن جوانان ایرانی در نروژ
‎‏«به یمن مبارزه مجاهدین،به یمن فدارکاری و بهای سنگینی که پرداخته‌اند دوران عوامفریبی به پایان رسیده است.بهمین دلیل،فارغ از اختلافات عقیدتی،امروز حمایت از سازمان ⁧‫
‎ایران یک وظیفه ملی و میهنی است.»

 منبع

iran_youth@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.