﷽ ‌. . |شهدا را با ذکر صلوات یاد کنیم |همه‌منتظرن‌‌مادرش‌برسه… .____ ‌ ._____ ….

﷽
‌.
. 
 |شهدا را با ذکر صلوات یاد کنیم
 |همه‌منتظرن‌‌مادرش‌برسه…
.____
‌ 
._____

….