روایت «علی فریدونی» در سالروز اعدام «علی شیمیایی» - مجاهدت https://mojahedat.com پایگاه گسترش فرهنگ ایثار ، دفاع مقدس و مجاهدت Sun, 26 Jan 2020 08:25:52 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 https://mojahedat.com/wp-content/uploads/2020/01/favicon.png روایت «علی فریدونی» در سالروز اعدام «علی شیمیایی» - مجاهدت https://mojahedat.com 32 32 روایت «علی فریدونی» در سالروز اعدام «علی شیمیایی» https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4040/%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25b9%25d9%2584%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25b9 https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4040/%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b9/#respond Sun, 26 Jan 2020 08:25:52 +0000 http://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4040/%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b9/ https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4040/%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b9/feed/ 0 «عباس» فقط به بودن در جمع شهدا فکر می‌کرد https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4042/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b9%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d9%2581%25d9%2582%25d8%25b7-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7-%25d9%2581%25da%25a9%25d8%25b1-%25d9%2585%25db%258c%25e2%2580%258c%25da%25a9 https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4042/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9/#respond Sun, 26 Jan 2020 08:21:15 +0000 http://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4042/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9/ https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4042/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9/feed/ 0 «یک روایت معتبر درباره مردم آمل» به بازار کتاب آمد https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4034/%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25db%258c%25da%25a9-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2584-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2 https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4034/%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/#respond Sun, 26 Jan 2020 07:24:48 +0000 http://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4034/%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/ https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4034/%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/feed/ 0 جشنواره فیلم فجر؛ از آبادان تا سردشت https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4036/%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b4%d8%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d9%2581%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%259b-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a2%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25a7-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25b4%25d8%25aa https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4036/%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b4%d8%aa/#respond Sun, 26 Jan 2020 07:06:12 +0000 http://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4036/%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b4%d8%aa/ https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4036/%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b4%d8%aa/feed/ 0 فرزندان افغانستانی بانوی دو عالم https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4038/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25b2%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25af%25d9%2588-%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585 https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4038/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/#respond Sun, 26 Jan 2020 06:59:47 +0000 http://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4038/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/ https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4038/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/feed/ 0 پرونده ویژه شهید مرتضی ابراهیمی در ماهنامه فکه https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4030/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%2588%25db%258c%25da%2598%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25b6%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587 https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4030/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87/#respond Sun, 26 Jan 2020 06:57:12 +0000 https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4030/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87/feed/ 0 پنجمین موشک «خط مقدم» شلیک شد + عکس https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4032/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b4%da%a9-%d8%ae%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b4%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b4%25da%25a9-%25d8%25ae%25d8%25b7-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25af%25d9%2585-%25d8%25b4%25d9%2584%25db%258c%25da%25a9-%25d8%25b4%25d8%25af-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25b3 https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4032/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b4%da%a9-%d8%ae%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b4%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 26 Jan 2020 06:48:29 +0000 https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4032/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b4%da%a9-%d8%ae%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b4%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4032/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b4%da%a9-%d8%ae%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b4%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0 سرداری که همچنان در میان کوچه و بازار است https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4028/%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%da%86%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b3%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2587-%25d9%2587%25d9%2585%25da%2586%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25a9%25d9%2588%25da%2586%25d9%2587-%25d9%2588-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b3 https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4028/%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%da%86%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3/#respond Sun, 26 Jan 2020 03:39:56 +0000 https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4028/%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%da%86%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3/feed/ 0 ساخت مستند از «حاج قاسم» چگونه باشد؟ https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4024/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%9f/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ad%25d8%25a7%25d8%25ac-%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585-%25da%2586%25da%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25af%25d8%259f https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4024/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%9f/#respond Sun, 26 Jan 2020 03:17:32 +0000 https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4024/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%9f/ https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4024/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%9f/feed/ 0 جنگ و گروهک‌ها به روایت فجر https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4026/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%ac%d8%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ac%25d9%2586%25da%25af-%25d9%2588-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587%25da%25a9%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2581%25d8%25ac%25d8%25b1 https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4026/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%ac%d8%b1/#respond Sun, 26 Jan 2020 03:13:35 +0000 https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4026/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%ac%d8%b1/ https://mojahedat.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/4026/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%ac%d8%b1/feed/ 0