آیا امارات در حال تنبیه شدن است؟

آیا امارات در حال تنبیه شدن است؟