از مسئول دو تابعیتی چه انتظاری دارید؟

از مسئول دو تابعیتی چه انتظاری دارید؟