اگر مشکل اصلی اقتصاد ما ضعف مدیریتی نیست پس چیه؟

اگر مشکل اصلی اقتصاد ما ضعف مدیریتی نیست پس چیه؟