تشکیل کمیته ای برای بررسی نتیجه مذاکرات وین

تشکیل کمیته ای برای بررسی نتیجه مذاکرات وین