درخواست جلوگیری از دخالت روحانی در انتخابات

آمار عملکرد ۸ساله روحانی در رشد جمعیت