شهادت یکی از فرماندهان فاطمیون

شهادت یکی از فرماندهان فاطمیون