عکس/ تجمع مردمی حمایت از غزه در تبریز

عکس/ تجمع مردمی حمایت از غزه در تبریز