عکس/حاج قاسم سلیمانی و فرزندانش در خردسالی

عکس/حاج قاسم سلیمانی و فرزندانش در خردسالی