عکس/ موجودی که نیمی گیاه و نیمی حیوان است

عکس/ موجودی که نیمی گیاه و نیمی حیوان است