فیلم/ اذعان به نقش ایران در محاسبات جهانی

فیلم/ اعتراف کارشناس شبکه صهیونیستی به نظام قانونمند ایران