فیلم/ تانک جدید چینی برای نبرد کوهستانی

فیلم/ تمرین تانک جدید چینی در منطقه کوهستانی