فیلم/ جوان اسپورت‌پوشی که شیفته حاج قاسم شد

دوقطبی با قطب نما؟!