فیلم/ خلاصه دیدار سیتی ۲ – ۰ PSG

فیلم/ خلاصه دیدار سیتی ۲ - ۰ PSG