فیلم/ رئیسی: حاج‎قاسم گره دیپلماسی را در میدان باز می‎کرد

فیلم/ رئیسی: حاج‎قاسم گره دیپلماسی را در میدان باز می‎کرد