. ما را از رزق آسمانی تان نمک گیر کنید .. که عاقبت مان بخیر شود .. که همان عاقبت بخیر است…

.
ما را از رزق
آسمانی تان نمک گیر کنید ..
که عاقبت مان بخیر شود ..
که  همان عاقبت بخیر است…