"ما می توانیم" شرط دارد

کتاب تاریخ روحانی فصل "ابن عباس" ندارد؟!