ورق بزنید سر صراط خِرِتون رو میگیرن _____ …

ورق بزنید

سر صراط خِرِتون رو میگیرن

_____

…