کدام قسطهای دولت روحانی را دولت بعد میدهد؟

کدام قسطهای دولت روحانی را دولت بعد میدهد؟