_______________________ . آنڪه اسیرشهادت‌باشد؛ آزاده‌است… . …

_______________________
.
آنڪه
اسیرشهادت‌باشد؛
آزاده‌است…
.…