قرآن صفحه به صفحه

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۷۹+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۷۹+صوتترتیل صفحه ۱۷۹ سوره سوره انفال با قرائت استاد پرهیزگار(جزء نهم)

ترتیل سوره(انفال)

ترجمه سوره(انفال)

تفسیر سوره(استاد قرائتی) بخش اول

تفسیر سوره(استاد قرائتی) بخش دوم

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۷۹+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۷۹+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۷۹+صوت

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

zood.link/db2tx
عکس/ جزءخوانی قرآن کریم در خانه موزه مدرس

عکس/ جزءخوانی قرآن کریم در خانه موزه مدرسمراسم جزءخوانی قرآن کریم در خانه موزه مدرس با حضور قاری بین المللی محمدحسین سبزعلی و خواهر وبرادر نابغه قرآنی جهان اسلام حنانه خلفی و عماد خلفی در ایام ماه رمضان با حضور آقایان و بانوان برگزار می شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

zood.link/i8q4q
شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۶۹+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۶۹+صوتترتیل صفحه ۱۶۹ سوره سوره اعراف با قرائت استاد پرهیزگار(جزء نهم)

ترتیل سوره(اعراف)

ترجمه سوره(اعراف)

تفسیر سوره(استاد قرائتی) بخش اول

تفسیر سوره(استاد قرائتی) بخش دوم

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۶۹+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۶۹+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۶۹+صوت

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

zood.link/ihj57
شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۵۴+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۵۴+صوتترتیل صفحه ۱۵۴ سوره سوره اعراف با قرائت استاد پرهیزگار(جزء هشتم)

ترتیل سوره(اعراف)

ترجمه سوره(اعراف)

تفسیر سوره(استاد قرائتی) بخش اول

تفسیر سوره(استاد قرائتی) بخش دوم

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۵۴+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۵۴+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۵۴+صوت

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

zood.link/2i2c4
شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۴۸+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۴۸+صوتترتیل صفحه ۱۴۸ سوره سوره انعام با قرائت استاد پرهیزگار(جزء هشتم)

ترتیل سوره(انعام)

ترجمه سوره(انعام)

تفسیر سوره(استاد قرائتی) بخش اول

تفسیر سوره(استاد قرائتی) بخش دوم

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۴۸+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۴۸+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۴۸+صوت

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

https://zood.link/qwu6t