قرائت قرآن

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۱+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۱+صوت

ترتیل صفحه ۱۱ سوره مبارکه بقره با قرائت استاد پرهیزگار(جزء اول) مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 ترتیل سوره(بقره) مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 ترجمه سوره(بقره) مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 تفسیر …

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱۱+صوت ادامه »

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه۴+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه۴+صوت

ترتیل صفحه ۴ سوره مبارکه بقره(جزء اول) مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 ترتیل سوره(بقره) استاد پرهیزگار مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 ترجمه سوره(بقره) مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 تفسیر سوره (استاد …

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه۴+صوت ادامه »

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۳+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۳+صوت

ترتیل صفحه ۳ سوره مبارکه بقره(جزء اول) مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 ترتیل سوره(بقره) استاد منشاوی مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 ترجمه سوره(بقره) مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 تفسیر سوره (استاد …

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۳+صوت ادامه »

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه۲+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه۲+صوت

ترتیل صفحه ۲ سوره مبارکه بقره(جزء اول) مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 ترتیل سوره(بقره) استاد پرهیزگار مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 ترجمه سوره(بقره) مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 تفسیر سوره (استاد …

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه۲+صوت ادامه »

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱+صوت

ترتیل صفحه ۱ سوره مبارکه فاتحه(جزء اول) مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 ترتیل سوره(فاتحه) مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 ترجمه سوره(فاتحه) مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 تفسیر سوره (استاد قرائتی) بخش …

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۱+صوت ادامه »