آقای رئیسی دیوار نمی‌کشد بلکه دیوارها را هم خراب می‌کند

آمریکا نه تنها شیشه بلکه در و پنجره را هم می‌شکند