تنها تو شاهی در این ملک، دل‌های ما پایتختت

تنها تو شاهی در این ملک، دل‌های ما پایتختت