تویی تموم دلخوشیم رقیه با تو بهشت زندگیم رقیه تا کربلامون بشه امشب امضا بیاید باهم همه ب…

تویی تموم دلخوشیم رقیه 
با تو بهشت زندگیم رقیه 
تا کربلامون بشه امشب امضا بیاید باهم همه ب…