. شهید، باران رحمت الهی است که به زمین خشک جانها، حیات دوباره می‌دهد. عشق شهید، عشق حقیق…

.
شهید، باران رحمت الهی است

که به زمین خشک جانها، حیات دوباره می‌دهد.

عشق شهید، عشق حقیق…