فرمانده‌ای که وسایل خانه‌اش چیزی بیشتر از خانه محرومان ندارد

فرمانده‌ای که وسایل خانه‌اش چیزی بیشتر از خانه محرومان ندارد