. نمی دانم چرا! بین این همه شهید پیله کرده ام به تو شاید فقط با تو پروانه می‌شوم … . . ….

.
نمی دانم چرا!
بین این همه شهید
پیله کرده ام به تو شاید
فقط با تو پروانه می‌شوم …
.
.
….