یکی از ابزارهای جالب انگلیس برای افزایش قدرت نرم

برخی منتظرند این‌ها ناجی حقوق بشر در ایران شوند!