____________________________ . شهادت‌یڪ‌انتخاب‌است! نه یڪ‌اتفاق‌… . …

____________________________
.
شهادت‌یڪ‌انتخاب‌است!
نه یڪ‌اتفاق‌…
.
…