برای پرواز مسافربری تهران دمشق باید اجازه می‌گرفتیم؟

برای پرواز مسافربری تهران دمشق باید اجازه می‌گرفتیم؟